Chú ý trước khi làm việc với các thư mục trong Linux:

Hệ điều hành Linux phân biệt chữ cái hoa và chữ cái thường nên thư mục có tên là NewDir hoàn toàn khác với thư mục newdir . Vì vậy khi đặt tên hay di chuyển, các bạn hãy chú ý các chữ cái hoa và chữ cái thường trong tên thư mục để khỏi nhầm lẫn (nếu đặt tên thư mục, bạn nên dùng các chữ cái thường).
wget <đường dẫn> lệnh download file
cp <filename> <thư mục> copy filename nằm trong thư mục hiện hành vào thư mục khác
ví dụ cp 1.txt /var/www/html copy file 1.txt vào thư mục có địa chỉ /var/www/html/
Xem thư mục hiện hành (thư mục bạn đang làm việc):
pwd
(pwd viết tắt của print working directory)
Ví dụ: nếu bạn đang ở thư mục /home/sti , sau khi bạn gõ lệnh pwd trên màn hình sẽ hiện ra dòng chữ /home/sti
Liệt kê nội dung thư mục:
ls -l <tên thư mục>
(ls viết tắt của từ list)
Lệnh ls với tùy chọn -l sẽ liệt kê các tập tin và thư mục con của thư mục đó.
Nếu bạn không gõ tên thư mục. Lệnh sẽ liệt kê thư mục hiện hành.
Bạn có thể gõ ls -l <tên tập tin> để xem thông tin về tập tin đó.
Di chuyển tới thư mục khác:
cd <tên thư mục>
(cd viết tắt từ change directory)
Lệnh này sẽ di chuyển bạn tới thư mục mới. Nếu bạn không gõ tên thư mục, lệnh sẽ tự động chuyển bạn trở về thư mục chủ. Tương đương với lệnh cd ~ (dấu ngã)
cd ..
Di chuyển bạn lên một cấp thư mục. Ví dụ bạn đang ở thư mục /home/sti ,sau khi gõ lệnh sẽ di chuyển bạn tới thư mục /home
Tạo thư mục mới:
mkdir <tên thư mục>
(mkdir viết tắt của make directory)
Lệnh sẽ tạo một thư mục mới. Nếu bạn đặt tên cho thư mục mới trùng tên với một thư mục hiện có (tại nơi bạn tạo thư mục mới), lệnh sẽ thông báo lỗi.
Xóa thư mục:
rmdir <tên thư mục>
hoặc dùng lệnh:
rm <tên thư mục>
(rm viết tắt của từ remove)
Các bạn chỉ dùng lệnh rm khi thư mục bạn cần xóa là rỗng (nghĩa là thư mục đó không chứa thư mục con hoặc tập tin nào)
Sao chép thư mục:
cp <tên thưmục 1> <tên thư mục 2>
(cp viết tắt của từ copy)
Lệnh này sẽ sao chép nội dung thư mục 1 sang thư mục 2.
Chú ý: lệnh trên chỉ sao chép được các tập tin trong thư mục 1 sang thư mục 2 mà thôi. Nếu có thư mục con, nó sẽ báo lỗi. Vì thế bạn nên sử dụng thêm tùy chọn -r để có thể sao chép được các thư mục con trong thư mục 1 sang thư mục 2
cp -r <tên thưmục 1> <tên thư mục 2>
Chú ý: nếu thư mục 2 tồn tại trên máy bạn, thư mục 1sẽ được chép vào thư mục 2 và trở thành thư mục con của thư mục 2.
Di chuyển thư mục:
mv <tên thư mục 1> <tên thư mục 2>
(mv viết tắt của từ move)
Bạn cũng dùng tùy chọn -r nếu muốn di chuyển tất cả nội dung trong thư mục.
Chú ý: nếu thư mục 2 tồn tại trên máy bạn, thư mục 1 trở thành thư mục con của thư mục 2.
Chuyển sang quyền root:
sudo su
Phân quyền file và thư mục:
Chuyển đổi tất cả các thư mục sang 755:
    find /opt/lampp/htdocs -type d -exec chmod 755 {} ;
Chuyển đổi tất cả các files  sang  644:
    find /opt/lampp/htdocs -type f -exec chmod 644 {} ;
Phân quyền bình thường:
   chmod -R 755 <Tên file> hoặc<Tên thư mục >
Xem help cua mot cau lenh:
  Vidu : chmod –help

Comments

comments