1. Zabbix là gì?

Zabbix là một giải pháp giám sát mạng phân tán, mã nguồn mở, mạnh mẽ, có nhiều tính năng độc đáo và khả năng tùy biến cao. Zabbix được sáng lập bởi Alexei Vladishev và hiện nay đang được phát triển và hỗ trợ bởi Zabbix SIA.
Phần mềm zabbix có thể theo dõi các thông số của mạng và tình trạng của server. Zabbix sử dụng các phương pháp cảnh báo linh hoạt, cho phép khách hàng cấu hình cảnh báo dựa trên email cho hầu hết các sự kiện xảy ra, cho phép khách hàng nắm bắt nhanh các sự cố xảy ra của server. Ngoài ra, zabbix còn hỗ trợ chức năng báo cáo, tổng hợp và dự đoán dữ liệu tốt dựa trên những dữ liệu có sẵn đã được lưu trữ. Do đó, zabbix có khả năng lập kế hoạch cho khả năng đáp ứng của server.

2. Các bước cài đặt Zabbix:

Cài đặt một số dịch vụ cơ bản và các gói hỗ trợ cho zabbix như:
# yum install httpd
# yum install mysql-server
# yum install php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc

Sau bước tiếp đến khách hàng bắt đầu cài Zabbix:
# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.0/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.0-1.el6.noarch.rpm
# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql

Sau khi tiến hành cài đặt xong Zabbix ta tạo database: ( ví dụ ở đây sẽ tạo database zabbix, user là zabbix)
# mysql -u root
# create database zabbix character set utf8;
# grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by ‘zabbix’;
# flush privileges;
# exit

Sau khi đã tạo database, khách hàng thực hiện import dữ liệu vào database vừa tạo:
# cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.0.6/create/
# mysql -u root zabbix < schema.sql
# mysql -u root zabbix < images.sql
# mysql -u root zabbix < data.sql

Sau khi đã config xong khách hàng truy cập vào file /etc/zabbix/zabbix_server.conf và cấu hình thông số database vừa khởi tạo như sau:

DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix

Bước tiếp đến ta restart zabbix: # service zabbix_server restart

Link tham khảo: http://www.zabbix.org/wiki/InstallOnCentOS_RHEL

Sau đó truy cập trình duyệt web site  http://[Địa chỉ IP] /zabbix để tiến hành cài đặt các bước tiếp theo.


Giao diện cài đặt Zabbix
Kiểm tra các thông số kỹ thuật

Cấu hình Database cho Zabbix
Thông tin Zabbix Server
Xác nhận lại các thông tin cài đặt

Hoàn tất việc cài đặt Zabbix Server

Giao diện Zabbix Server sau khi đã hoàn thành việc cài đặt.

Comments

comments