Quick setup Github using https with two-factor authentication

Github là một kho lưu trữ và chia sẻ code tuyệt vời. Khác với Gitlab, một phiên bản tương tự của Github, bạn không cần setup cả một hệ thống hoàn chỉnh từ đầu. Github đã lo cho bạn hết rồi. Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản và cấu hình chút ít để sử dụng. Vì mọi lưu trữ mặc định được public hết (nếu muốn private, bạn phải trả phí), hơn nữa mọi lưu trữ nằm trong Github server nên các công ty không sử dụng Github để host code mà thường dựng nguyên một hệ thống tương tự dùng Gitlab. Nhưng github vẫn là nơi không thể chê được cho các dự án cộng đồng và cá nhân.

Đầu tiên, bạn cần một đăng ký một account, sau đó đăng nhập với account vừa tạo

Bước tiếp theo là tạo một repository

Trên client, bạn tải và cài đặt git. Hiện tại tôi đang dùng
git –version
git version 1.9.1 ### github làm việc tốt nhất với git version từ 1.7.10

mkdir -p ~/test
cd ~/test

git config –global user.name “not-exists-user-name” ### username đăng nhập của bạn
git config –global user.email “not-exists-mail” ### email này phải giống với email đăng ký. Và nên giữ email này an toàn https://help.github.com/articles/keeping-your-email-address-private/

git init ### một folder .git được tạo ra

echo “# test” > README.md

git add README.md
hoặc đơn giản là git add .

git commit -m “first commit”

git remote add origin https://github.com/not-exists/test.git ### địa chỉ URL về repository này được cung cấp khi bạn tạo repository. Có thể authentication qua github dùng https hoặc ssh nhưng khuyến khích nên dùng https.

git remote -v ### verify lại
origin https://github.com/not-exists/test.git (fetch)
origin https://github.com/not-exists/test.git (push)

Trường hợp nếu bạn bật xác thực hai lớp thì thay vì nhập passwd đăng nhập để xác thực khi push commit bạn phải dùng access token: https://help.github.com/articles/creating-an-access-token-for-command-line-use/ Bạn phải giữ token này cẩn thận vì không chỉ đó là chìa khóa để bạn authentication khi push commit mà còn là bạn không thể nhìn lại nó sau khi đã rời trang gen token.

git push -u origin master ### push commit lên github
Username for ‘https://github.com’: username đăng nhập của bạn
Password for ‘https://not-exists-user-name@github.com’: là access token vừa gen

Để không phải nhập đi nhập lại token, bạn có thể cache lại thông tin này trong memory, mặc định là 15 phút. Bạn có thể mở rộng giới hạn lên 1h. Tính năng này cũng chỉ hoạt động với git version 1.7.10 hoặc mới hơn.

git config –global credential.helper cache
git config –global credential.helper ‘cache –timeout=3600’

Sau khi cấu hình cache token, bạn phải push commit một lần với username và token để thông tin này lưu vào memory cho tái sử dụng các lần sau.

Những bước bôi đen là các bước bắt buộc cần có để thay đổi của bạn được ấn định trên github server.

Tham khảo:

https://help.github.com/articles/keeping-your-email-address-private/
https://help.github.com/articles/creating-an-access-token-for-command-line-use/
https://help.github.com/articles/https-cloning-errors/
https://help.github.com/articles/caching-your-github-password-in-git/

Comments

comments