Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

1.Cài đặt Apache

Nếu VPS chưa được cài đặt Apache thì bạn dùng lệnh sau để cài đặt:

yum install httpd httpd-devel 

2. Cấu hình Reverse Proxy trên Apache

Chỉnh cổng mặc định 80 của Apache thành 8080

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf 

Tìm dòng Listen 80 và thay bằng Listen 8080
Sau đó, di chuyển đến cuối file và dán những dòng sau vào để tạo mới một virtual host:

NameVirtualHost *:8080 <VirtualHost *:8080> ServerName example.com ServerAlias www.example.com DocumentRoot /var/www/html <Directory "/var/www/html"> Options FollowSymLinks -Includes AllowOverride All Order allow,deny Allow from all </Directory> RewriteEngine on </VirtualHost> 

Lưu lại file cấu hình và khởi động lại Apache

service httpd restart 

3. Cài đặt Nginx

Thêm repo EPEL

yum install epel-release 

Cài đặt Nginx

yum install nginx 

4. Cấu hình Reverse Proxy trên Nginx

Tạo Nginx virtual host

nano /etc/nginx/conf.d/example.com.conf 

với nội dung như bên dưới:

server { listen 80; server_name example.com; access_log off; error_log off; location / { client_max_body_size 10m; client_body_buffer_size 128k; proxy_send_timeout 90; proxy_read_timeout 90; proxy_buffer_size 128k; proxy_buffers 4 256k; proxy_busy_buffers_size 256k; proxy_temp_file_write_size 256k; proxy_connect_timeout 30s; proxy_redirect http://www.example.com:8080 http://www.example.com; proxy_redirect http://example.com:8080 http://example.com; proxy_pass http://127.0.0.1:8080/; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; } # Select files to be deserved by nginx location ~* ^.+.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|txt|srt|swf|zip|rar|html|htm|pdf)$ { root /var/www/html; expires 30d; # caching, expire after 30 days } } 

Kiểm tra và khởi động lại Nginx

nginx -t service nginx restart 

5. Cài đặt module Reverse Proxy And Forward cho Apache

Để Apache có thể hiểu được traffic đang đến từ đâu, chúng ta cần cài thêm module rpaf (Reverse Proxy And Forward). rpaf sẽ nhận X-Forwarded-For header từ proxy server và điều chỉnh lại remote address của client.

Cài đặt httpd-devel và gcc để compile source:

yum install httpd-devel gcc 

Tải về mod_rpaf.

wget http://mirror.trouble-free.net/sources/mod_rpaf-0.6.tar.gz tar zxvf mod_rpaf-0.6.tar.gz cd mod_rpaf-0.6 apxs -i -c -n mod_rpaf-2.0.so mod_rpaf-2.0.c 

Tiếp theo bạn hãy tạo file cấu hình cho mod_rpaf

nano /etc/httpd/conf.d/mod_rpaf.conf 

Với nội dung như sau (chú ý thay 1.2.3.4 bằng IP server của bạn):

LoadModule rpaf_module modules/mod_rpaf-2.0.so # mod_rpaf Configuration RPAFenable On RPAFsethostname On RPAFproxy_ips 1.2.3.4 RPAFheader X-Forwarded-For 

Cuối cùng khởi động lại Apache là xong

service httpd restart 

6. Kiểm tra kết quả

Nếu cài đặt thành công, khi truy cập vào domain example.com chúng ta sẽ thấy trang mặc định của Apache

Comments

comments