Chuyên mục tin học
Top 10 PCGuide
cập nhật lúc 04:38 ngày 22/07
Sự kiện Intel
Intel Vietnam

Promote Your Page Too
Tạo form đăng nhập trong access
vitcononline
Bài viết: 18
Ngày gởi: 26/02/2011 | Số lần xem: 3817 | Trả lời: 7
Giới thiệu bạn bè
các bác dạy e cách tạo và code cử lý form đăng nhập trong acccess với?
10
PTS
Câu trả lời hay:
Chưa có
Báo cáo vi phạm
0

Câu Trả lời hay  
chantroixanh
Bài viết: 847
Ngày gởi: 08/03/2011 10:08 AM
anvietchieu lần nào viết cũng dài dòng
Báo cáo vi phạm
1 bình chọn bài hay
Câu Trả lời hay  
bonmat
Bài viết: 411
Ngày gởi: 26/02/2011 08:54 PM
Chào bạn!
Mình thấy có link này hướng dẫn có hình ảnh. Trang 3c.com.vn (Cứu hộ máy tính đó )
http://www.pcgu....html
Báo cáo vi phạm
1 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
vungtroidong
Bài viết: 1087
Ngày gởi: 01/03/2011 01:07 AM
Nếu bạn muốn làm việc với VBA thì hãy học code của VB6 trước đã nhé.
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
anvietchieu
Bài viết: 3245
Ngày gởi: 27/02/2011 05:01 PM
Form Views

Có 3 cách để xem Forms trong Access:


Tạo form

Bạn có thể tạo một Form từ một bảng hay một truy vấn. Để tạo một Form:

- Kích tab Create

- Kích nút Form Design


- Kích tab Format

- Kích vào nút Add Existing Fields

- Trong hộp Field List phía bên phải, kích và kéo các trường bạn muốn lên Form- Để thay đổi màu sắc và font, kích nút Property Sheet trên tab Arrange


Chỉnh sửa các thuộc tính trong hộp thoại Property Sheet

- Chọn Section bạn muốn chỉnh sửa

- Chọn thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa


Để xem trước Form:

- Kích nút Views trên tab Home

- Kích nút Form View


Form Wizard

Bạn có thể tạo Form với sự trợ giúp từ Form Wizard. Để sử dụng Form Wizard:

- Trên tab Create, kích vào mũi tên xuống chỗ More Forms

- Kích Form Wizard.


- Chọn Tables/Queries mà bạn muốn có trên Form

- Chọn các trường bạn muốn cho lên Forms

- Kích Next.


- Chọn cách bố trí cho form

- Kích Next.


- Chọn kiểu

- Kích Next.


- Tạo tiêu đề cho Form

- Chọn nơi bạn muốn để mở Form hay chỉnh sửa thiết kế Form.

- Kích Finish.Theo Quantrimang
Báo cáo vi phạm
0 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
kimloc9247
Bài viết: 1789
Ngày gởi: 26/02/2011 08:55 PM
Code mẫu:
Option Compare Database
Private intLogonAttempts As Integer
Private Sub cboEmployee_NotInList(NewData As String, _
Response As Integer)
MsgBox "Ban phai nhap dung 'User name' cua ban.", _
vbInformation, Me.Caption
Response = acDataErrContinue
End Sub
Private Sub cmdCancel_Click()
On Error GoTo Err_cmdCancel_Click
DoCmd.Quit
Exit_cmdCancel_Click:
Exit Sub
Err_cmdCancel_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_cmdCancel_Click
End Sub
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.cboEmployee.SetFocus
End Sub
Private Sub cboEmployee_AfterUpdate()
txtstrAccess = DLookup("strAccess", "tblEmployees", _
"[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value)
Me!txtUserName = Me!cboEmployee.Column(1)
Me.txtPassword.SetFocus
End Sub
Private Sub cmdLogin_Click()
If IsNull(Me.cboEmployee) Or Me.cboEmployee = "" Then
MsgBox "Ban phai chon 'User Name' cua ban.", _
vbCritical, "User name"
Me.cboEmployee.SetFocus
Exit Sub
End If
If IsNull(Me.txtPassword) Or Me.txtPassword = "" Then
MsgBox "Ban phai nhap mat khau cua ban vao o 'Password'.", _
vbCritical, "Nhap mat khau"
Me.txtPassword.SetFocus
Exit Sub
End If
If Me.txtPassword.Value = DLookup("strEmpPassword", "tblEmployees", _
"[lngEmpID]=" & Me.cboEmployee.Value) Then
lngMyEmpID = Me.cboEmployee.Value
MsgBox "Ban da dang nhap thanh cong...", vbInformation, "Dang nhap..."
DoCmd.OpenForm "frmMain"
Me.Visible = False
Else
MsgBox "Mat khau khong dung. Vui long nhap lai.", _
vbExclamation, "Sai mat khau!"
Me.txtPassword.SetFocus
End If
intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
If intLogonAttempts > 2 Then
MsgBox "Mat khau khong dung, chuong trinh se thoat. Vui long lien he voi Admin.", _
vbCritical, "Mat khau!"
Application.Quit
End If
End Sub
Báo cáo vi phạm
-1 bình chọn bài hay
Câu Trả lời
sailamquakhu
Bài viết: 2692
Ngày gởi: 26/02/2011 06:07 PM
mình tìm được cái này :
Form trong Access với lớp VBA

Trong số báo tháng 02/2002, chúng tôi có bài viết “sử dụng lớp để thiết kế giao diện trong Access”. Bài viết tiếp theo này khai triển vấn đề với lớp gồm nhiều đối tượng điều khiển và thực hiện hầu hết các tác vụ cho một form nhập liệu tiêu biểu.

Form nhập liệu


Hình 1: form frmDataEntry

Form frmDataEntry (hình 1) minh họa một form nhập liệu tiêu biểu. Các thành phần quan trọng của form nhập liệu gồm có:
Nút ‘Add’: dùng để thêm mẩu tin mới.
Nút ‘Delete’: dùng để xóa mẩu tin đang được hiển thị. Có một thông điệp khuyến cáo trước khi xóa mẩu tin.
Nút ‘Show All’: xóa bỏ tất cả các điều kiện lọc trong Form và hiển thị tất cả các mẩu tin.
Nút ‘Close’: đóng form hiện hành.
Kiểm tra các field yêu cầu: trước khi lưu lại một mẩu tin, đảm bảo rằng không có field thông tin cần thiết nào trống. Hiển thị thông điệp nhắc nhở nếu cần thiết.
Trình đơn thả xuống thực hiện tìm nhanh: trình đơn thả xuống cho phép người dùng di chuyển nhanh đến bất kỳ mẩu tin hiện hữu nào.

Lớp DataEntryForm
Bảng 1 liệt kê các thuộc tính của lớp DataEntryForm. Mỗi thuộc tính thể hiện một đối tượng điều khiển trên form nhập liệu.
Hầu hết các thuộc tính của lớp DataEntryForm được thiết kế như là các thủ tục thuộc tính thiết lập giá trị cho các biến module riêng bên trong lớp. Việc thực hiện các thuộc tính của lớp như là các thủ tục thuộc tính thay vì các biến toàn cục cho phép thiết lập các thuộc tính sự kiện thích hợp của các đối tượng điều khiển.
Các biến liên kết với các thuộc tính của đối tượng được khai báo với từ khóa ‘WithEvents’. Phương thức BindForm gán Access form như một thể hiện của lớp DataEntryForm.

List 1: Lớp DataEntryForm

‘Properties

Public ReqFields As New Collection

‘Private variables for properties

Private WithEvents mForm As Form

Private WithEvents mCmdShowAll As CommandButton

Private WithEvents mCmdAdd As CommandButton

Private WithEvents mCmdDelete As CommandButton

Private WithEvents mCmdClose As CommandButton

Private WithEvents mCboQuickFind As ComboBox

Private WithEvents mTxtKeyField As TextBox

Private mOpenArgs As Variant

Private Sub mCboQuickFind AfterUpdate()

 Call FormFindCboAfterUpdate( _

 mCboQuickFind, mTxtKeyField, mForm, True)

End Sub

Private Sub mForm_AfterDelConfirm(Status As Integer)

 ‘Gọi thủ tục làm tươi (refresh) Combo-Find List

‘và gán giá trị cho Combo-Find

 ‘sau khi xóa mẩu tin hiện hành

 FormDeleteAfterEvent

 If Not (mCboQuickFind Is Nothing) Then

      Call FormFindCboRequery(mCboQuickFi nd)

 End If

End Sub

Private Sub mForm_AfterInsert()

 Call FormFindCboRequery(mCboQuickFi nd)

End Sub

Private Sub mForm_BeforeUpdate(Cancel As Integer)

 Dim ctrl As Control

 For Each ctrl In ReqFields

      If Not RequiredFieldCheck(ctrl, Cancel, mForm) Then

      Exit Sub

      End If

 Next

End Sub

Private Sub mForm_Current()

 Dim varReturn As Variant

 If Not (mCboQuickFind Is Nothing) Then

      Call FormFindCboUpdate( _

      mCboQuickFind, mTxtKeyField)

 End If

End Sub

Public Sub BindForm(frm As Form, strOpenArgs As String)

 Set mForm = frm

 mOpenArgs = strOpenArgs

 mForm.OnError = “[Event Procedure]”

 mForm.BeforeUpdate = “[Event Procedure]”

End Sub

Private Sub mForm_Error( _

      DataErr As Integer, Response As Integer)

 Call ComFormError(DataErr, Response, mForm)

End Sub

Private Sub mCmdShowAll_Click(

 Call FormShowAll(mForm)

End Sub

Private Sub mCmdAdd_Click()

 Call FormAddRecord(mForm)

End Sub

Private Sub mCmdDelete_Click()

 Call FormDeleteRecord(mForm)

End Sub

Private Sub mCmdClose_Click()

 Call ComCloseFrm(mForm)

End Sub

Public Property Set cboQuickFind(cboQuickFind)

 Set mCboQuickFind = cboQuickFind

 mCboQuickFind.AfterUpdat e = “[Event Procedure]”

 mForm.OnCurrent = “[Event Procedure]”

 mForm.AfterInsert = “[Event Procedure]”

 mForm.AfterDelConfirm = “[Event Procedure]”

End Property

Public Property Set txtKey(txtKey)

 Set mTxtKeyField a txtKey

End Property

Public Property Set cmdAdd(cmdAdd)

 Set mCmdAdd = cmdAdd

 mCmdAdd.OnClick = “[Event Procedure]”

End Property

Public Property Set cmdDelete(cmdDelete)

 Set mCmdDelete = cmdDelete

 mCmdDelete.OnClick = “[Event Procedure]”

 mForm.OnDelete = “[Event Procedure]”

End Property

Public Property Set cmdClose(cmdClose)

 Set mCmdClose = cmdClose

 mCmdClose.OnClick = “[Event Procedure]”

End Property

Public Property Set cmdShowAll(cmdShowAll)

 Set mCmdShowAll = cmdShowAll

 mCmdShowAll.OnClick = “[Event Procedure]”

End Property

Phần lớn đoạn mã của lớp khá dễ hiểu và theo cùng khuôn mẫu cơ bản. Chúng ta hãy xét ví dụ nút ‘Add’.

1. Tạo thủ tục Property Set để gán giá trị cho biến mCmdAdd và kích hoạt thủ tục mCmdAdd.OnClick.

Public Property Set cmdAdd(cmdAdd)

 Set mCmdAdd = cmdAdd

 mCmdAdd.OnClick = “[Event Procedure]”

End Property

Ở đây cần giải thích thêm về việc gán giá trị “[Event Procedure]” cho thuộc tính mCmdAdd.OnClick. Các thủ tục sự kiện của Access sẽ không kích hoạt trừ khi Access nhận biết có một thủ tục (hoặc macro) được gắn vào một sự kiện đặc biệt. Nếu bạn viết một thủ tục sự kiện cho bất kỳ đối tượng Access nào, bạn sẽ thấy hiển thị “[Event Procedure]” (hình 2) bên cạnh thuộc tính sự kiện của đối tượng trong màn hình thiết kế form.
Nếu vì một lý do nào đó, “[Event Procedure]” không được ghi vào thuộc tính, thì sự kiện sẽ không kích hoạt, ngay cả khi đoạn mã chương trình đã được nhập vào. Đây có vẻ như là lỗi của Access. Bạn nhập đoạn mã vào thủ tục sự kiện của một đối tượng, đôi lúc nó làm việc đôi lúc lại không. Giải pháp cho vấn đề này là gán tường minh “[Event Procedure]” cho các thủ tục sự kiện.

2. Ghi đoạn mã sau cho sự kiện mCmdAdd_OnClick để khi nhấn vào nút ‘Add’ sẽ kích hoạt thủ tục yêu cầu.

Private Sub mCmdAdd_Click()

 Call FormAddRecord(mForm)

End Sub

Trong chương trình ở đây, mCmdAdd_Click thực hiện lệnh gọi FormAddRecord, thủ tục này thực thi các câu lệnh di chuyển tới một mẩu tin mới.

Function FormAddRecord(frm As Form)

On Error GoTo FormAddRecord_Error

 DoCmd.GoToRecord , , A_NEWREC

FormAddRecord_Exit:

 Exit Function

FormAddRecord_Error:

 MsgBoxErr.Description, , “FormAddRecord”

 Resume FormAddRecord_Exit

End Function

Các đoạn mã cho các nút chức năng khác tương tự như ví dụ trên. Ở đây sẽ chỉ đưa ra những điểm quan trọng.

Xóa mẩu tin
Trước khi một mẩu tin bị xóa, Chương trình sẽ yâu cầu người dùng xác nhận trước khi thực thi. Điều này được thực hiện với thủ tục FormDeleteEvent của sự kiện mForm_Delete.

Sub FormDeleteEvent( _

 Cancel As Integer, Optional varMsg As Variant)

 DoCmd.SetWarnings False

 If IsMissing(varMsg) Then

      VarMsg = “Do you want to permanently delete this record?”

 End If

 If MsgBox(varMsg, vbQuestion + vbYesNo, _

      “Confirm Delete”) = vbNo Then

      Cancel = True

 End If

 DoCmd.SetWarnings True

End Sub

Thủ tục này dùng DoCmd.SetWarnings để tắt thông báo mặc định của MS Access. Kế đó, nó hiển thị thông điệp thiết kế của ứng dụng. Sau đó chúng ta cho phép trở lại các thông điệp mặc định của Access. Lưu ý việc sử dụng từ khóa Optional trong phần khai báo tham số varMsg. Bạn có thể sử dụng thủ tục mà không cần phải nhập thông điệp xác nhận, trong trường hợp này thông báo mặc định sẽ hiển thị.
Nếu người dùng chọn không xóa mẩu tin, tác vụ xóa bị hủy bỏ. Các thông báo mặc định được cho phép trở lại trong sự kiện mForm_AfterDelConfirm với thủ tục FormDeleteAfterEvent.

Sub FormDeleteAfterEvent()

 DoCmd.SetWarnings True

End Sub

Tìm nhanh

Thủ tục FormFindCboAfterUpdate được gọi với sự kiện mCboQuickFind_AfterUpdate. Thủ tục này dùng kỹ thuật đánh dấu bookmark thường dùng để tìm và di chuyển đến mẩu tin được chọn.

Sub FormFindAfterUpdate(cbo As Control, _

ctrlData As Control, frm As Form, intString As Integer)

Dim rs As Recordset

On Error GoTo FormFindCboSTRAfterUpdate_Erro r

Set rs = frm.RecordsetClone

If intString Then

rs.FindFirst _

 ctrlData.ControlSource & “=’” & cbo & “’”’

Else

rs.FindFirst ctrlData.ControlSource & “=” & cbo

End If

If Not rs.NoMatch Then

frm.Bookmark = rs.Bookmark

Else

MsgBox “Record Not Found! The record has either been deleted or you are viewing a filtered subset of data”

cbo = ctrlData

End If

FormFindCboSTRAfterUpdate_Exit :

Exit Sub

FormFindCboSTRAfterUpdate_Erro r:

cbo = ctrlData

Resume FormFindCboSTRAfterUpdate_Exit

End Sub

Trong form, các nút di chuyển mẩu tin được hiển thị để cho phép người dùng dễ dàng di chuyển qua lại giữa các mẩu tin. Khi người dùng thao tác trên các nút di chuyển mẩu tin, thủ tục FormFindCboUpdate được gọi ở sự kiện mForm_Current để đồng bộ trình đơn thả xuống tìm nhanh với mẩu tin hiện hành.

Sub FormFindCboUpdate(cbo As Control, ctrlID As Control)

 cbo = ctrlID

End Sub

Cuối cùng, danh sách hiển thị trong trình đơn thả xuống tìm nhanh phải được truy vấn lại khi có một mẩu tin bị xóa đi hay một mẩu tin mới được chèn vào. Việc này được thực hiện bằng cách gọi FormFindCboRequery ở các sự kiện mForm_AfterInsert và mForm_AfterDelConfirm.

Sub FormFindCboRequery(cbo As Control)

 Cbo.Requery

End Sub

Hiển thị tất cả mẩu tin và đóng form

Dưới đây là đoạn mã lệnh thực hiện đóng form và hiển thị tất cả các mẩu tin.

Function ComCloseFrm(frm As Form)

On Error GoTo Close_Error

DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord

DoCmd.Close acForm, frm.Name

Close_Exit:

Exit Function

Close_Error:

Resume Close_Exit

End Function

Function FormShowAl1(frm As Form)

On Error Resume Next

DoCmd.ShowAllRecords

End Function

Kiểm tra các Field yêu cầu: collections
Tất cả các form nhập liệu đều có những field bắt buộc không được trống, ví dụ như field khóa chính. Các field này có thiết lập thuộc tính Required khi tạo bảng, Access có cơ chế kiểm tra riêng và thông báo lỗi mặc định. Tuy nhiên, với hầu hết ứng dụng thực tế, tốt hơn nên thay thông báo lỗi mặc định bằng thông báo của mình.

Khai báo dưới đây được thực hiện trong khối lớp
Public ReqFields As New Collection
Collection đơn giản là một dãy tuyến tính các đối tượng. Bạn có thể thêm vào, loại bỏ, và đếm các phần tử trong collection. Sử dụng ReqFields collection trong sự kiện mForm_BeforeUpdate.

Private Sub mForm_BeforeUpdate(Cancel As Integer)

 Dim ctrl As Control

 For Each ctrl In ReqFields

      If Not

      RequiredFieldCheck(ctrl, Cancel, mForm) Then

      Exit Sub

 Next

End Sub

RequiredFieldCheck kiểm tra đối tượng, và nếu nó trống thì hiển thị một thông báo lỗi  và định vị dấu nháy con trỏ tới đối tượng. Việc cập nhật sẽ không được thực hiện.

Function RequiredFieldCheck(ctrl As Control, _

 Cancel As Integer, frm As Form)

Dim intResponse As Integer

 If IsNull(ctrl) Then

 intResponse = MsgBox(“Required Field!”, _

 vbExclamation, frm.Caption)

 Cancel = True

 RequiredFieldCheck = False

 ctrl.SetFocus

 ElseIf Trimt(ctrl) = “” Then

 Cancel = True

 intResponse = MsgBox(“Required Field!”, _

 vbExclamation, frm.Caption)

 RequiredFieldCheck = False

 frm!ctrl.SetFocus

 Else

 Cancel = False

 RequiredFieldCheck = True

 End If

End Function

Sử dụng lớp DataEntryForm
Bây giờ đến phần quan trọng – sử dụng lớp. Toàn bộ mã nguồn cho form nhập liệu được trình bày trong List 2.

List 2 – frmDataEntry – phát triển theo phương thức lớp

Private mThisForm As DataEntryForm

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)

 Set mThisForm = New DataEntryForm

 mThisForm.BindForm Me, OpenArgs & “”

Set mThisForm.cmdAdd = cmdAdd

Set mThisForm.cmdClose = cmdClose

Set mThisForm.cmdDelete = cmdDelete

Set mThisForm.cmdShowAll = cmdShow_All

Set mThisForm.cboQuickFind = cboQuickFind

Set mThisForm.txtKey = txtCustomerID

mThisForm.ReqFields.Add  txtCustomerID

mThisForm.ReqFields.Add  txtCompanyName

End Sub

Đó là phần mã nguồn mà bạn cần cho mỗi form nhập liệu tiêu biểu của mình với đầy đủ các chức năng cần thiết.

Ưu điểm của lớp so với form mẫu (template)


Hình 2: Các thuộc tính ‘Event’ của đối tượng – Các sự kiện không có “[Event Procedure]” sẽ không kích hoạt trừ khi bạn gán thuộc tính sự kiện tường minh trong đoạn mã chương trình.

Những điều trình bày trên cũng có thể đạt được bằng cách dùng form template. Bạn có thể thiết kế form dữ liệu trống có sẵn các nút chức năng và các đoạn mã xử lý, sau đó sao chép và hiệu chỉnh cho từng form nhập liệu. Tuy nhiên, việc sử dụng lớp có nhiều ưu điểm so với template.

1. Sự đơn giản trong thiết kế và chương trình: Phần lớn chương trình trong form nhập liệu đều nằm ở Form_Open event. Sử dụng lớp như trình bày ở trên, việc phát triển các form nhập liệu trở nên hết sức đơn giản, hầu như chỉ cần kéo và thả các field và thêm một vài đối tượng phụ vào màn hình thiết kế form. Với lớp, bạn có thể thiết kế nhanh chóng nhiều form nhập liệu mà chỉ phải thực hiện thêm vào một số ít mã lệnh. Trong khi với template, bạn phải thực hiện nhập mã lệnh trong nhiều event (thủ tục sự kiện), điều này dễ gây lẫn lộn và lỗi.

2. Khả năng bảo trì: lớp làm cho các form dễ bảo trì hơn. Do khối lớp chứa toàn bộ các trình xử lý thực sự, việc hiệu chỉnh lớp có tác động đến tất cả các form.

3. Mặc dù người dùng không nhìn thấy nhưng việc áp dụng kỹ thuật lập trình mới để đạt được giải pháp hiệu quả là một việc nên làm.

Kết luận
Loạt bài viết này chia sẻ với các bạn kinh nghiệm sử dụng lớp và đối tượng trong các  Access project. Hy vọng những điều đã trình bày giúp cho bạn thấy được công năng của lớp và giúp bạn cải thiện phương pháp luận lập trình của mình.

Thanh Phong
Access-VB-SQL Advisor 11/2001
Báo cáo vi phạm
-1 bình chọn bài hay
Bài phản hồi
Rê chuột mỏi cả tay

ˆ Lên đầu trang

Câu hỏi mới cùng chuyên mục
>|TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐIỆN MÁY ELECTROLUX TẠI HÀ NỘI 39 972 198 Người gởi: leyennhi
BK COLD)), Sửa tủ lạnh không đông quận Tân Bình, =(*, Sửa lò viba quận Tân Bình, ĐT: (08)66.562 399   hoặc 0984.097 097, sửa tủ lạnh quận Tân Bình, sửa tủ lạnh quận Tân Bình, sửa tủ lạnh quận Tân Bình, sửa tủ lạnh quận Tân Bình, sửa tủ lạnh quận Tân Người gởi: letrangbk
LG # Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Điều Hòa LG Tại Hà Nội 0462 979 563 Người gởi: bachkhoadh
TRUNG TÂM BẢO HÀNH ĐIỀU HÒA DAIKIN TẠI HÀ NỘI 0977.967.174 Người gởi: hoandieuhoa
Panasonic # Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Điều Hòa Panasonic Tại Hà Nội 0462 979 563 Người gởi: bachkhoadh