24.6 C
Saigon, Vietnam
Wednesday, January 23, 2019

18 Tar Command Examples in Linux

The Linux “tar” stands for tape archive, which is used by large number of Linux/Unix system administrators to deal with tape drives backup. The tar command used to rip a collection...

RAID on Linux

1. raid 0         ->stripping 2. raid 1         ->mirroring 3. raid 2 onwards ->parity check TO CREATE RAID Step 1. fdisk  /dev/sda  ->create 3 partitons and label as fd Step 2. partprobe Step 3. fdisk -l Step 4. mdadm -C /dev/md0 -n...

rsync configuration

Make sure xinetd and rsync is available, if not type # yum -y install rsync xinetd Add xinetd service to system # chkconfig --add xinetd Make sure xinetd running on init 3 and 5 # chkconfig...

DHCP SERVER

DHCP SERVER This server is used to allocate the IP ADDRESS dynamically for the hosts connected to this server PACKAGE REQUIRED : dhcp yum list dhcp IF THE RPM IS NOT INSTALLED THEN USING YUM...

DHCP Server Configuration

Configure a DHCP Server Step 1.  yum install dhcp -y Step 2.  cp /usr/share/doc/dhcp-3.0.5/dhcpd.conf.sample    /etc/dhcpd.conf Step 3.  vim /etc/dchpd.conf     set Servers ip,domainname,Nisdomainname,Subnet and other details Step 4. service dhcpd restart tailf /var/log/messages Configure a DHCP Client To make a...

How to create LVM

How to create LVM partition in linux, LVM is a logical volume manager it manages disk drivers and similar mass-storage devices. The commands used in LVM are, Physical Volume = pv Volume...

LVM (LOGICAL VOLUME MANAGER)

TO CREATE LVM Step 1.fdisk /dev/sda   ->create 3 partitions + label to 8e Step 2.partprobe Step 3.fdisk -l Step 4.pvcreate /dev/sda8 /dev/sda9 Step 5.pvdisplay /dev/sda8 Step 6.pvdisplay /dev/sda9 Step 7.vgcreate vg0 /dev/sda8 /dev/sda9 Step 8.vgdisplay Step 9.lvcreate -L +200M -n /dev/vg0/home1 Step 10.lvdisplay /dev/vg0/home1 Step 11.lvcreate -L +300M -n /dev/vg0/var1 Step 12.lvdisplay /dev/vg0/var1...

Các lệnh (command) cơ bản để quản lí Sever VPS Linux

Khi “kết thân” với Linux, nếu không nắm được một số câu lệnh cần thiết thì công việc quản trị của bạn sẽ gặp không ít khó khăn. Dưới đây là...

High-Availability Storage with GlusterFS on CentOS 7 – Mirror across two storage servers

This tutorial shows how to set up a high-availability storage with two storage servers (CentOS 7.2) that use GlusterFS. Each storage server will be a mirror of the other storage server, and...

Các thao tác quản lý đĩa trên LVM

Các thao tác quản lý đĩa trên LVM 1. Giới thiệu LVM LVM là một phương pháp cho phép ấn định không gian đĩa cứng thành những Logical Volume khiến cho việc thay...

APLICATIONS

Ảo hoá sử dụng Container, những điều cơ bản cần biết

1. Giới thiệu Như các bạn đã biết, trong những năm gần đây khái niệm "Ảo hoá sử dụng container" được nhắc đến khá nhiều....

HOT NEWS