24.6 C
Saigon, Vietnam
Wednesday, January 23, 2019

Các lệnh (command) cơ bản để quản lí Sever VPS Linux

Khi “kết thân” với Linux, nếu không nắm được một số câu lệnh cần thiết thì công việc quản trị của bạn sẽ gặp không ít khó khăn. Dưới đây là...

Setup Webserver (Nginx) & a Caching Server(Varnish)

What is the course about?This course is all about how to build a web service that is extremely fast. It is based off two primary technologies: Nginx & Varnish Cache. I...

How to Create Virtual Machines in Linux Using KVM (Kernel-based Virtual Machine) – Part...

This tutorial discusses KVM introduction, deployment and how to use it to create virtual machines under RedHat based-distributions such as RHEL/CentOS7 and Fedora 21. What is KVM? KVM or (Kernel-based Virtual Machine) is...

TÌM HIỂU VỀ IPTABLES

TÌM HIỂU VỀ IPTABLES I. GIỚI THIỆU VỀ IPTABLES Iptables là Firewall được cấu hình và hoạt động trên nền Console rất nhỏ và tiện dụng, Iptables do Netfilter Organiztion viết ra để...

Layer 4 vs Layer 7 Load Balancing on Linux

1. Load balancing là gì Load balancer là một thiết bị hoạt động như một reverse proxy để phân phối lưu lượng truy cập mạng hoặc ứng dụng trên một số...

25 Most Frequently Used Linux IPTables Rules Examples

At a first glance, IPTables rules might look cryptic. In this article, I’ve given 25 practical IPTables rules that you can copy/paste and use it for your needs. These examples will act as...

LVM (LOGICAL VOLUME MANAGER)

TO CREATE LVM Step 1.fdisk /dev/sda   ->create 3 partitions + label to 8e Step 2.partprobe Step 3.fdisk -l Step 4.pvcreate /dev/sda8 /dev/sda9 Step 5.pvdisplay /dev/sda8 Step 6.pvdisplay /dev/sda9 Step 7.vgcreate vg0 /dev/sda8 /dev/sda9 Step 8.vgdisplay Step 9.lvcreate -L +200M -n /dev/vg0/home1 Step 10.lvdisplay /dev/vg0/home1 Step 11.lvcreate -L +300M -n /dev/vg0/var1 Step 12.lvdisplay /dev/vg0/var1...

How to Deploy Multiple Virtual Machines using Network Install (HTTP, FTP and NFS) under...

This is the Part 2 of KVM series, here we will discuss how to deploy Linux virtual machines using network installation under KVM environment. We will discuss three types of network...

Tìm hiểu LDAP, cấu hình xác thực SSH với LDAP

Tìm hiểu LDAP, cấu hình xác thực SSH với LDAP I. GIỚI THIỆU 1. LDAP là gì LDAP là chữ viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol. LDAP phát triển dựa trên chuẩn X500....

Sử dụng CDN để giảm tải cho Server

Câu chuyện bắt đầu Gần đây, tôi có tham dự một lớp học Rails của các sinh viên năm thứ 4 ngành công nghệ thông tin. Trong buổi học đó, sinh viên...

APLICATIONS

HOT NEWS